پیشنهاد "ساختمان" به نزدیکان وزیر در قبال ریاست بر یک فدراسیون