ایران و چک ظرفیت های بالای تجاری و اقتصادی دارند/لزوم گسترش روابط پارلمانی دو کشور