توقف نماد بزرگترین شرکت بازار، گرانترین سهم بورس و یک شرکت دیگر