تشکر امارات از ترکیه در حمایت از پس گرفتن جزایر 3‌ گانه ایرانی