روایت پناهیان از هیئتی در قم که به سخنران 25 میلیون پول داده بود تا درباره امام حرفی زده نشود