نیروهای نظامی حق ورود به دنیای سیاست را دارند چون...