آیا شرکت‌های داخلی از مناقصه میدان آزادگان جنوبی حذف شده‌اند؟