تحلیل بنیادی "آپ" و برآورد قیمت مناسب هر سهم از نگاه یک کارگزاری