پیش بینی سود آینده "آپ" همراه با تحلیل بنیادی و مقایسه با دو شرکت مشابه