واردات "پالم"رکورد زد / باز هم پای "فریدون" در میان است؟