اذعان جان کری به حمایت برخی کشورها در ایجاد تروریست‌ها در سوریه