ایران و چک ظرفیت های بالای تجاری و اقتصادی دارند/ لزوم گسترش روابط پارلمانی دو کشور