سخنرانی دادستان کل کشور در کنگره شهیدان استان خراسان شمالی