آمریکا باید به نقش سازنده ایران درکمک به امنیت منطقه وجهان اعتراف کند