آقای روحانی موضعی بگیرید که توانایی بلند کردن سرمان را داشته باشیم