نام نویسی 2 هزار و 664 واحد تولیدی در سامانه بهین یاب / لزوم فرهم نمودن فضا برای انتخابات و انتخاب اصلح