داعش ازاهالی موصل سپر انسانی می سازد/ 130 هزار نفر در عملیات موصل شرکت دارند