سهمیه کارگزاران و آنلاینی ها برای خرید ۶۰ میلیون سهم "آپ" / تغییراتی جدید