عضویت هند در گروه تامین کنندگان هسته‌ای از موضوعات مورد بحث مودی و شی جینپینگ بود