وزیر امور خارجه ترکیه: شهر الباب، هدف بعدی در سوریه است