90 درصد تسهیلات بانک سرمایه در اختیار 30 نفر قرار گرفت