ایران از برقراری روابط سازنده با آفریقا استقبال می‌کند