حیدرعبادی: فرماندهی کل نیروهای مسلح در مورد شرکت کنندگان در نبرد موصل تصمیم می گیرد