پیشنهادات فراکسیون نفت و نیرو به کمیسیون تلفیق برنامه ارائه می‌شود