سازمان فضایی اروپا از قطع و سپس برقراری ارتباط با مدار گرد مریخ خبر داد