منبع کُرد: بامداد دوشنبه عملیات آزادسازی موصل آغاز می شود