هشدار سازمان ملل از وقوع بحران انسانی در "افغانستان"