ناطق نوری: برای دفاع از منافع ملی خودمان در سوریه می‌جنگیم