جلوی درخواست های سیاسی از آموزش و پرورش خوزستان گرفته شود