روحانی: تا اولویت اقتصادی نشود، جهش اقتصادی میسر نخواهد بود