مشارکت هر نیرویی در نبرد موصل بر اساس تصمیم فرماندهی کل نیروهای مسلح است