ترکیه: عملیات نظامی این کشور در سوریه ادامه خواهد یافت