کوچکی ما در جهان؛احتمال وجود 2 تریلیون کهکشان در عالم/10 برابر تخمین گذشته