تشکر امارات از ترکیه برای حمایت از پرونده جزایر سه‌گانه