شرط برکناری بشار اسد در ادبیات سیاسی کشورهای تند ضد بشار مانند گذشته وجود ندارد