سقوط تولید نفت داکوتای آمریکا به زیر یک میلیون بشکه در روز