مذاکرات برای توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی ادامه دارد