عده‌ای دائماً در مسیر ایجاد شکاف‌ در جامعه حرکت می‌کنند/تقویت امید و اعتماد توسط برخی تریبون‌ها رعایت نمی‌شود