جان کری: راه حل سیاسی تنها راه خاتمه دادن به جنگ در سوریه است