تونس برای جبران کسری بودجه به بیش از2 میلیارد دلار وام خارجی نیاز دارد