جان کری: راه حل سیاسی تنها راه برای حل بحران سوریه است