العبادی: هرگز اجازه مشارکت ترکیه در عملیات موصل را نمی دهیم