انجام مذاکرات همزمان با ادامه تجاوز به یمن اتلاف وقت است