شرکت ملی نفتکش ایران، تحریم دوباره توسط اتحادیه اروپا را تکذیب کرد