شورشیان تحت حمایت ترکیه کنترل «دابق» را به دست گرفتند