پیشنهاد یک مقام بخش کشاورزی برای خرید گندم به شیوه اتحادیه اروپا