نشست‌های لوزان زمینه‌ساز بررسی پیشنهادها جهت توقف درگیری در حلب است