امام جمعه پاوه:امنیت، آرامش و اقتدار کشور به برکت وجود رهبری است