بررسی گزارش نحوه اجرای نظام جامع مالیاتی در جلسه کمیسیون اقتصادی/تصویب توافقنامه های همکاری اقتصادی