ایران از برقراری روابط سازنده با افریقا استقبال می کند